Råd: Hvordan faster man?

Jeg har netop afsluttet en 15 dages faste. Reelt set var fasten ikke 15 dage, men for at gennemføre en 3 dages vand faste er det vigtigt at forberede kroppen. Det tager tid. Denne artikel er en trin-for-trin-vejledning.

Lad være med at faste hvis du har diabetes, hypoglykæmi, er gravid eller ammer. For de fleste mennesker er faste kke en nem opgave, og du skal være parat til at tage fri for at gøre det.

Du kan reducere bivirkningerne af at faste ved at følge en rå-juice faste i stedet for rent vand. Det vil bremse fjernelsen af toksiner fra kroppen og også fjerne nogle detox symptomer. Detox symptomer omfatter: kvalme, hovedpine, svimmelhed, mangel på energi, mavesmerter, kramper, smerter i benene, forvirring osv. (du velkommen til at tilføje din egen oplevelse til det).

Fordelene:

3 dage hjælper kroppen slippe af med toksiner og renser blodet.
5 dage starter processen med at heale og genopbygge immunforsvaret.
10 dage giver kroppen tid til at gøre bod på skader forårsaget af langvarig udsættelse for farlige kemikalier og giftstoffer.

Det er ikke tilrådeligt at gå lige fra normale spise-og drikkevaner til faste. Det vil få kroppen til at gå ind i en chok tilstand. Jeg har engang prøvet det i Thailand. Jeg ønskede at faste og troede at fordi jeg normalt hovedsagelig spiser friske frugter og grøntsager, så jeg kunne gå lige fra at spise dette til faste på vand. Jeg gav op efter den første dag.

Nedenstående er en trin-for-trin guide til at faste:

Trin # 1: Forberedelse til faste (uge 1 & 2)
Stop med at spise kød, mejeriprodukter, fisk, drikke kaffe, alkohol, rygning. Ved udgangen af ??den anden uge skal din kost kun være frugt, grøntsager, kerner og nødder.

Trin # 2: Rå frugt, grøntsager, nødder og kerner (3 dage)
Tre dage, hvor alle måltider kun består af rå frugt, grøntsager, kerner og nødder.

Trin # 3: Blendet rå mad (3 dage)
Tre dage før vand fasten, blend alle dine fødevarer i en blender. Dette er en måde at forberede dit fordøjelsessystem på at bremse ned og være klar til den manglende mad. Dette er det trin jeg sprang over sidste gang jeg fastede og det gjorde en verden til forskel at gøre det. At drikke fødevarer er slet ikke det samme som tygge mad.

Trin # 4: Vand faste (3 dage)
Drik mindst 3 liter vand hver dag. Du vil måske finde dette svært på den anden og tredje dag fordi din mave er blevet mindre. Sørg for at du har fuldstændig hvile i disse dage. Lav ikke nogen planer. Jeg foreslår, at du tager fri eller alternativt starter dag 1 torsdag aften og slutter fasten søndag aften. Det er hvad jeg gjorde. Jeg fandt den første dag hårdest. Jeg tænkte konstant på mad. Selv de mest simple fødevarer syntes overvældende lækre (som f.eks. et tørt stykke brød med tomat). Jeg led også af søvnløshed og en vis forvirring. Den anden dag var nemmere bortset fra at jeg var svimmel, havde synsproblemer og kvalme et par gange. Den tredje dag var en leg, bortset fra en mærkelig smerte i mine ben og en smule kvalme. Den første frugt shake var ærligt talt ikke så god som forventet (søndag aften). Du kan lette fasten ved at drikke destilleret vand med økologisk citronsaft eller økologisk kamille te. Jeg havde ikke adgang til økologiske produkter, og derfor fastede jeg udelukkende på vand.

Trin # 5: Blendet rå mad (3 dage)
Vend tilbage til blendet rå frugt, grøntsager, kerner og nødder i 3 dage efter din faste. De ønskede virkninger kan blive ødelagt ved at spise kogte fødevarer umiddelbart efter.

Trin # 6: Rå frugt, grøntsager, nødder og kerner (3 dage)
Tre dage hvor alle måltider kun består af rå frugt, grøntsager, kerner og nødder.

Trin # 7: Genindfør anden mad
Langsomt genindfør andre slags fødevarer i din kost. Hvis du tror, at du måske har fødevarer over-følsomhed eller allergi, så er dette at godt tidspunkt at teste disse fødevarer. Én ad gangen kan du langsomt genindføre hvede, mejeriprodukter, æg, soja og sukker til din krop. Vælg én ny hver dag, og i løbet af dagen spis 2 til 3 portioner. Bemærk eventuelle reaktioner. Vent for en dag, og på den tredje dag, kan du prøve en anden slags. Gentag, indtil du har prøvet alle de mulige typer af allergi fødevarer.

Den bedste del ved fasten for mig var at jeg gennemførte den, og at jeg har udviklet en ny kærlighed til madlavning / tilberedelse af mad.

Held og lykke med din faste og skriv endelig dine oplevelser til os, så vi kan dele dem med andre læsere.

NB: Denne artikel findes på engelsk også, men jeg har valgt at oversætte den så min mor og andre danske læsere kan finde en nem vejledning.

Advice: How to fast?

I have just finished a 15 days fast. Well in actually fact the fast itself did not last 15 days, but in order to do a 3 days water fast it is essential to prepare the body. This takes time. This article is a step-by-step guide.

Do not fast if you have diabetes, hypoglycemia, is pregnant or breastfeeding. For most people fasting is not an easy task and you need to be prepared to take time out to do it.

You can reduce the side-effects of fasting by following a live-juice fast instead of pure water. It will slow down the removal of toxins from the body and also remove some detox symptoms. Detox symptoms include: neusea, headache, dizziness, lack of energy, stomach pain, cramps, pain in the legs, confusion etc (please feel free to add your experience to it).

The benefits:

3 days helps the body get rid of toxins and cleanses the blood.
5 days begins the process of healing and rebuilding the immune system.
10 days gives the body time to reverse the damage caused by long-term exposure to dangerous chemicals and toxins.

It is not advisable to go straight from normal eating and drinking habits to fasting. It will cause the body to go into a shock condition. I once tried it in Thailand. I wanted to fast and thought that because I live mainly of fresh fruit and vegetables, I could go straight from eating this to fasting on water. I gave up after the first day.
You will need to get off the various stimulants and food addictions in order not to shock the system.

The below article is a step-by-step guide to fasting:

Step #1: Preparing to fast (Week 1 & 2)
Slowly stop eating meat, dairy, fish, drinking coffee, alcohol, smoking. By the end of the second week your diet should be only fruits, vegetables, seeds and nuts.

Step #2: Raw fruit, vegetables, nuts and seeds (3 days)
Three days where all meals consist of only raw fruit, vegetables, seeds and nuts.

Step #3: Blended raw food (3 days)
Three days before the fast, blend all your food in a processor. This is a way to prepare your digestive system to slow down and be ready for the lack of food. This is the step I skipped last time I fasted and it made a world of difference to do it. Drinking food is not at all the same as chewing food.

Step #4: The fast (3 days)
Drink at least 3 liters of water every day. You may find this a challenge on the second and third day because your stomach shrinks. Make sure you have complete rest these days. Do not make any plans. I suggest you take the days off or alternatively start day 1 on Thursday evening and end the fast on Sunday evening. This is what I did. I found the first day the hardest. I constantly thought about food. Even the most simple food seemed overwhelming delicious to me (like a dry piece of bread with a tomato). I also suffered from insomnia and some confusion. The second day was easier except that I was dizzy, had visual problems and felt nausea a few times. The third day was a breeze except for a strange pain in my legs and a bit of nausea. The first fruit shake was honestly not as good as expected. You can ease the fast by drinking destilled water with organic lemon juice or organic camomille tea. I didn’t have access to organic products and therefore I stuck with water.

Step #5: Blended Raw Food (3 days)
Return to blending raw fruits, vegetables, seeds and nuts for 3 days after your fast. The desired effects of a fast can be ruined by eating cooked foods immediately after.

Step #6: Raw fruit, vegetables, nuts and seeds (3 days)
Three days where all meals consist of only raw fruit, vegetables, seeds and nuts.

Step #7: Reintroduce Food
Slowly reintroduce all kinds of food back into your diet. If you think you might have food sensitivities or allergies, this is an ideal time to test these foods out. One at a time, slowly reintroduce wheat, dairy, eggs, soy, and sugar to your body. Choose one for one day, and during that day consume 2 to 3 servings. Note any reactions. Wait for a day and then on the third day, try another food. Repeat until you’ve tried all the possibly allergic food types.

The best part about the fast for me was the fact that I kept it and that I have developed a new found love for cooking/preparing food.

Best of luck with your fast and please write your experiences to us so that we can share with other readers.

Podcast: Coffee enema – do it yourself detox

[Download MP3 | Add to iTunes | Subscribe to Podcasts]

Coffee Enema bagCoffee Enemas have been used for over a hundred years as a generalized detoxification procedure. I do a DIY coffee enema every two months or so. The procedure stimulates the liver and gallbladder to release stored toxins and wastes and liver function is enhanced. The immediate benefits for me are always a relief in my stomach, a feeling of well-being and increased metabolism.

It is also a very cheap procedure because you can do it at home yourself and all you really need is a special enema bag (which costs about 130 baht or $4), purified water and some organic coffee.

It is interesting to note that drinking a cup of coffee has an entirely different effect from that of using it as a cleansing enema.

At the top is a podcast we made about coffee enemas. Enjoy I did 🙂

[ad#text-unit-468×15]